فیلم آموزشی

آموزش دیاگ ایمکس 1

 

آموزش دیاگ ایمکس 2

 

آموزش دیاگ ایمکس 3

 

آموزش دیاگ ایمکس 4

 

آموزش دیاگ ایمکس 5

 

آموزش دیاگ ایمکس 6

 

آموزش تستر ایسیو 1

 

آموزش تستر ایسیو 2

 

آموزش تستر ایسیو 3

 

دسته سیمهای تستر ایسیو

 

آموزش تستر سیمکشی 1

 

آموزش تستر سیمکشی 2

 

آموزش تستر سیمکشی 3

 

آموزش تعمیرات ایسیو

 

آموزش لحیمکاری 1

 

آموزش لحیمکاری 2